Quy định về làm bài và chấm điểm Báo cáo thực tập

Khoa Kinh tế Đối ngoại thông báo Hình thức trình bày và tiêu chí chấm điểm Báo cáo thực tập cho các lớp.
Sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn của Khoa và nộp bài đúng ngày 19/03/2015.

Tất cả các bài báo cáo thực tập có điểm từ  9.0 sẽ được  đưa ra chấm chéo giữa các giảng viên trong Khoa.

Quy định hình thức BCTT
Tiêu chí chấm điểm BCTT


Tổng truy cập: 105,023

11,064