Thông báo về quy định nộp BCTT và quy định đặt tên BCTT năm 2017

Thông báo sinh viên Khoá 12 Khoa Kinh tế đối ngoại tuân theo công văn đính kèm về việc nộp và đặt tên BCTT năm 2016.

TRƯỜNG ĐẠI HC KINH TẾ - LUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ ĐỐI NGO Độc lậ– Tự do – Hnh phúc

SỐ: 08 /ĐHKTL-KTĐN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v nộp báo cáo thực tập đối với sinh viên Khóa 13

Khoa Kinh tế đối ngoại thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 13 ngành Kinh tế đối ngoại về việc nộp báo cáo thực tập như sau:

1. Thời gian nộp báo cáo: ngày19/03/2017, sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 13h30- 15h00

  1. Số lượng: 01 quyển báo cáo và file mềm

  2. Địa điểm nộp báo cáo: tại văn phòng Khoa Kinh tế đối ngoại (P.204)

Lưu ý:

Sinh viên nộp file mềm bài báo cáo thực tập cho GVHD qua Email, GVHD sẽ tập hợp đầy đủ và nôp về khoa vào ngày 19/03/2014 (Khoa chỉ công nhận điểm khi sinh viên có nộp file mềm). File báo cáo thực tập được lưu theo quy luật: Họ và tên – Mã lớp – Số sinh viên (VD: NguyenVanA-K13402-0189)

Phiếu nhận xétđánh giá điểm của doanh nghiệp đóng chung với báo cáo thực tập theo quy định;

Nhật ký thực tập nộp cùng lúc với báo cáo thực tập
Những báo cáo thực hiện không đúng theo quy định về hình thức, thiếu nhận xét 
cho điểm của cơ quan thực tập (xác nhận bằng dấu tròn), nhật ký thực tập không đủ điều kiện ( dưới 4 chữ ký của GVHD) sẽ không được chấp nhận.

Đề nghị các em sinh viên nộp báo cáo về Khoa đúng thời hạn trênMọi sự chậm trễ Khoa sẽ không chấp nhận và yêu cầu sinh viên thực hiện lại báo cáo thực tập vào năm sau.

Nơi nhận:

GVHD, Các lớp trưởng K13402 - K13408 (triển khai đến sinh viên);

Lưu VT, KTĐN.

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Huỳnh Thị Thúy Giang 


Tổng truy cập: 98,541

6,829