Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại


Được xây dựng theo tiêu chuẩn AUN-QA.
Khoa Kinh tế đối ngoại luôn không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của mình. 
Sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại sau khi tốt nghiệp ra trường luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về cả kiến thức và kỹ năng.

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo luôn được cập nhật với xu hướng quốc tế và được thông tin kịp thời đến người học.
Chi tiết chuẩn đầu ra
Chi tiết chương trình đào tạo