Các ngành đào tạo bậc Đại học

Khoa Kinh tế đối ngoại hiện nay đang chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho Việt Nam mà còn hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực cho Khu vực Đông Nam Á và thị trường lao động toàn cầu.
Sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại hàng năm sau khi ra trường đều được doanh nghiệp và xã hội đón nhận.
Luôn nỗ lực và hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội. Đặc tả chương trình của hai ngành được công bố rộng rãi nhằm đón nhận sự phản hồi của sinh viên, phụ huynh và doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hơn nữa chương trình đào tạo.

Đặc tả chương trình: 
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Đặc tả chương trình:
KINH DOANH QUỐC TẾ