Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu

Tầm nhìn
Khoa Kinh tế đối ngoại (Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) sẽ trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và phản biện hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế tại Việt Nam và quốc tế. 

Sứ mạng
Khoa Kinh tế đối ngoại (Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Mục tiêu
• Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;  
• Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến bắt kịp với trình độ giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế; 
• Thay đổi phương pháp giảng dạy và nghiên cứu phù hợp với xu thế giáo dục trong thời đại mới; 
• Tạo môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên và các nhà nghiên cứu; 
• Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.