Danh sách GVHD

Danh sách giảng viên, cán bộ hướng dẫn người học sau đại học ngành Kinh tế quốc tế
(Khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Kinh tế - Luật)

A. Giảng viên trường Đại học Kinh tế - Luật

1. TS. Trần Văn Đức (Email: ductv@uel.edu.vn)

* Hướng nghiên cứu: Đầu tư nước ngoài, Quan hệ kinh tế quốc tế

* Kết quả nghiên cứu:

- "Đánh giá lợi thế cạnh tranh các ngành sản phẩm của Việt Nam thông qua chỉ số lợi thế so sánh hiển thị"  Đề tài cấp cơ sở (2014 -2015)

- "Phân tích mức độ cạnh tranh và bổ sung trong thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trên cơ sở chỉ số lợi thế so sánh hiển thị", Tạp chí Khoa học Kinh tế (Trường ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng, 2016)

2. TS. Huỳnh Thị Thúy Giang (Email: gianghtt@uel.edu.vn)

* Hướng nghiên cứu: Quản trị tài chính quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính

* Kết quả nghiên cứu:

- "Ứng dụng mô hình đầu tư công - tư (PPP) nhằm đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để phát triển CSHT giao thông đô thị tại TP.HCM" - Đề tài cấp Bộ (2011 - 2013)

- Sách " Quản trị tài chính đa quốc gia", "Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế"

3. TS. Lê Tuấn Lộc (Email: loclt@uel.edu.vn)

* Hướng nghiên cứu: Tài chính quốc tế, Kinh tế quốc tế

* Kết quả nghiên cứu:

- Đề tài "Vị trí cạnh tranh thương mại quốc tế của Việt Nam trong khối ASEAN; Trường hợp nghiên cứu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam" (2016)

- "Xu hướng xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" -Tạp chí Ngân hàng (2017)

4. TS. Trần Thanh Long (Email: longtt@uel.edu.vn)

* Hướng nghiên cứu: Xuất khẩu của doanh nghiêp

* Kết quả nghiên cứu:

- "Phân tích các nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam" - Đề tài cấp ĐHQG-HCM (2014)

- "Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương" - Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 619, 2016

5. TS. Mai Thị Cẩm Tú (Email: tumtc@uel.edu.vn)

* Hướng nghiên cứu: Thương mại, Phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Kết quả nghiên cứu:

- "Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật", Tạp chí Phát triển & Hội nhập, Sô 20 (30) tháng 01-02/2015

- "Tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh định hướng xã hội chủ nghĩa" - Đề tài cấp cơ sở (2013-2015)

6. TS. Nguyễn Hoàng Dũng (Email: dungnh@uel.edu.vn)

* Hướng nghiên cứu: Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng

* Kết quả nghiên cứu:

- Nguyen, D.H., de Leeuw, S. and Dullaert, W.E., 2018. Consumer behaviour and order fulfilment in online retailing: A systematic review. International Journal of Management Reviews, 20(2), pp.255-276.
- Nguyen, D.H., de Leeuw, S., Dullaert, W.E. and Foubert, B.P., 2019. What is the right delivery option for you? Consumer preferences for delivery attributes in online retailing. Journal of Business Logistics.


B. Giảng viên ngoài trường Đại học Kinh tế - Luật

1. TS. Nguyễn Viết Bằng (Đại học Tài chính – Marketing, Email: bangk7@gmail.com)

* Hướng nghiên cứu: Thương mại, Xuất nhập khẩu, Hải quan

* Kết quả nghiên cứu:

- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM

- Các yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm trái cây tươi ở Việt Nam

2. PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao (Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Email: thieudao08@gmail.com)

* Hướng nghiên cứu: Kinh tế vĩ mô và kinh tế quốc tế

* Kết quả nghiên cứu:

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ "Hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM" được hoàn thành năm 2016

- Là thành viên trong nghiên cứu đề tài cấp Bộ "Đánh giá các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM đến năm 2020"

3. TS. Nguyễn Tiến Hoàng (Đại học Ngoại thương Cơ sở II, Email: tienhoangftu@yahoo.com)

* Hướng nghiên cứu: Hoạt động xuất khẩu, Thương mại quốc tế

* Kết quả nghiên cứu:

- Phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản tỉnh Bến Tre

- Hiệp định TPP: cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của TP.HCM

4. PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Email: nmtuannckh@gmail.com)

* Hướng nghiên cứu: Kinh tế, Giải pháp xuất khẩu

* Kết quả nghiên cứu:

- Chủ nhiệm đề tài "Giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Bình Phước sau khi Việt Nam gia nhập WTO" được hoàn thành năm 2008-2010

- Công bố công trình "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam" năm 2010 được đăng trên tạp chí Đại học Công nghiệp

5. TS. Nguyễn Ngọc Vinh (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Email: vinhnn@ueh.edu.vn)

* Hướng nghiên cứu: Kinh doanh nông sản

* Kết quả nghiên cứu:

- Chủ biên cuốn sách "Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở Việt Nam" xuất bản năm 2012

- Chủ biên cuốn sách "Xác định tỷ lệ còn lại của công trình là nhà ở trong thẩm định giá trị bất động sản" xuất bản năm 2013