Đội ngũ nhân sự Khoa Kinh tế đối ngoại

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
TS. Huỳnh Thị Thúy Giang Trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Duy Quang Phó Trưởng Khoa
THƯ KÝ KHOA KTĐN
ThS. Trương Kim Hương huongtk@uel.edu.vn
BỘ MÔN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Trưởng Bộ Môn: TS. Trần Văn Đức
Stt Họ và tên Bộ môn Ghi chú
1 TS. Trần Văn Đức Kinh tế đối ngoại  
2 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền Kinh tế đối ngoại  
3 ThS. Nguyễn Văn  Nên Kinh tế đối ngoại  
4 ThS. Đào Thị  Ngọc Kinh tế đối ngoại  
5 ThS. Chung Từ Bảo Như Kinh tế đối ngoại  
6 ThS. Trần Huỳnh Thúy Phượng Kinh tế đối ngoại  
7 ThS. Phùng Tuấn  Thành Kinh tế đối ngoại  
8 ThS. Phạm Ngọc  Ý Kinh tế đối ngoại  
BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ
Trưởng Bộ Môn: TS. Lê Tuấn Lộc
Stt Họ và tên Bộ môn Ghi chú
1 TS. Huỳnh Thị Thúy Giang Kinh doanh quốc tế  
2 ThS. Nguyễn Duy  Quang Kinh doanh quốc tế  
3 TS. Lê Tuấn Lộc Kinh doanh quốc tế  
4 ThS. Hoàng Lâm  Cường Kinh doanh quốc tế  
5 ThS. Nguyễn Hoàng Dũng Kinh doanh quốc tế  
6 ThS. Nguyễn Công Hòa Kinh doanh quốc tế  
7 ThS. Nguyễn Minh  Hương Kinh doanh quốc tế  
8 TS. Trần Thanh Long Kinh doanh quốc tế  
9 GVC. ThS. Phạm Tố Mai Kinh doanh quốc tế  
10 ThS. Trần Thiện Trúc Phượng Kinh doanh quốc tế  
11 TS. Nguyễn Thị Nguyệt Quế Kinh doanh quốc tế  
12 ThS. Ngô Thanh Trà Kinh doanh quốc tế  
GIẢNG VIÊN HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN
Stt Họ và tên Khoa KTĐN Ghi chú
1 TS. Nguyễn Kim  Định GV hơp đồng chuyên môn   Tổng truy cập: 111,818

8,285