Đội ngũ nhân sự Khoa Kinh tế đối ngoại

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Trưởng Khoa: TS. Huỳnh Thị Thúy Giang
Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hoàng Dũng

TRỢ LÝ KHOA
ThS. Trịnh Minh Quý

BỘ MÔN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Trưởng Bộ môn: TS. Trần Văn Đức
Giảng viên:
1. TS. Trần Văn Đức
2. ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền
3. ThS. Trương Kim Hương
4. ThS. Nguyễn Văn Nên
5. ThS. Đào Thị Ngọc
6. ThS. Chung Từ Bảo Như
7. ThS. Trần Huỳnh Thúy Phượng
8. ThS. Phùng Tuấn Thành
9. TS. Mai Thị Cẩm Tú
10. ThS. Phạm Ngọc Ý

BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ
Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Ngô Thanh Trà
Giảng viên:
1. ThS. Hoàng Lâm Cường
2. TS. Nguyễn Hoàng Dũng
3. TS. Huỳnh Thị Thúy Giang
4. ThS. Nguyễn Công Hòa
5. ThS. Nguyễn Thị Phương Linh
6. TS. Trần Thanh Long
7. TS. Lê Tuấn Lộc 
8. ThS. Trần Thiện Trúc Phượng
9. ThS. Nguyễn Duy Quang
10. ThS. Đặng Thị Phước Toàn
11. ThS. Ngô Thanh Trà

GIẢNG VIÊN HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN
TS. Nguyễn Kim Định (Giảng viên hơp đồng chuyên môn)