Đội ngũ nhân sự Khoa Kinh tế đối ngoại

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Trưởng Khoa: TS. Huỳnh Thị Thúy Giang
Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hoàng Dũng

TRỢ LÝ KHOA
ThS. Trịnh Minh Quý

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
Trưởng Bộ môn: TS. Trần Văn Đức
Giảng viên:
1. TS. Trần Văn Đức
2. ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền
3. ThS. Trương Kim Hương
4. PGS. TS. Lê Tuấn Lộc
5. TS. Trần Thanh Long
6. ThS. Nguyễn Văn Nên
7. ThS. Đào Thị Ngọc
8. ThS. Nguyễn Duy Quang
9. TS. Mai Thị Cẩm Tú
10. ThS. Phạm Ngọc Ý

BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ
Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Ngô Thanh Trà
Giảng viên:
1. ThS. Hoàng Lâm Cường
2. TS. Nguyễn Hoàng Dũng
3. TS. Huỳnh Thị Thúy Giang
4. ThS. Nguyễn Công Hòa
5. ThS. Hoàng Thị Quế Hương
6. ThS. Nguyễn Thị Phương Linh
7. ThS. Chung Từ Bảo Như
8. ThS. Trần Thiện Trúc Phượng
9. ThS. Phùng Tuấn Thành
10. ThS. Đặng Thị Phước Toàn
11. ThS. Ngô Thanh Trà

GIẢNG VIÊN HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN
TS. Nguyễn Kim Định (Giảng viên hơp đồng chuyên môn)