Đội ngũ nhân sự Khoa Kinh tế đối ngoại

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Phó Trưởng Khoa: TS. Lưu Tiến Dũng

 

TRỢ LÝ KHOA

ThS. Trịnh Minh Quý

 

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

Trưởng Bộ môn: TS. Mai Thị Cẩm Tú

Giảng viên:

1. PGS. TS. Lê Tuấn Lộc

2. TS. Trần Thanh Long

3. TS. Nguyễn Văn Nên

4. TS. Nguyễn Duy Quang

5. TS. Phạm Ngọc Ý

6. ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền

7. ThS. Hoàng Ngọc Hiếu

8. ThS. Trương Kim Hương

9. ThS. Đào Thị Ngọc

10. ThS. Huỳnh Thủy Tiên

 

BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ