Đánh giá chất lượng cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và tiếp cận tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của khu vực và thế giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Khoa Kinh tế đối ngoại. Vào tháng 6/2012, Khoa tiến hành đánh giá ngoài nội bộ chương trình đào tạo ngành Kinh tế đối ngoại theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network, AUN-QA) và đạt được kết quả ấn tượng (4.2/7.0 điểm). Đây là thành tích cao nhất mà một đơn vị của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt được khi tham gia vào hệ thống kiểm định này. Sau đó, Khoa đã tham gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Kinh tế đối ngoại theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào tháng 12/2014 và đã đạt được kết quả tốt. Khoa tiếp tục đánh giá ngoài nội bộ chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo bộ tiêu chuẩn này vào tháng 10/2019.
Việc lựa chọn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA giúp Khoa biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực cũng như phát hiện chương trình còn tồn tại những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN. Đạt được tiêu chuẩn này không chỉ đem lại lợi ích cho Trường, Khoa, sinh viên mà cả người sử dụng lao động. Đó là sự khẳng định chương trình đào tạo với xã hội về chất lượng sản phẩm đầu ra của chương trình, vì thế chắc chắn sinh viên tiếp cận việc làm phù hợp dễ dàng hơn. Sinh viên được chuyển đổi tín chỉ học tập giữa các chương trình đào tạo của các trường đại học thành viên AUN, tạo lợi thế cho hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên giữa các trường đại học. Người sử dụng lao động có một cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, từ một chương trình đào tạo có những tham chiếu chất lượng mang tính quốc tế hóa.

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) được thành lập từ năm 1995 với mục tiêu thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN. Đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn AUN-QA nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường, đồng thời nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực.