Thông báo Kiến tập 2021 - 2022 (20/05/2022)

Để tăng sự kết nối giữa lý luận với thực tiễn, nhà trường với xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên sớm tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, Khoa Kinh tế đối ngoại tổ chức hoạt động kiến tập cho sinh viên của khoa Kinh tế đối ngoại năm thứ ba.