Định hướng nghiên cứu

Cán bộ giảng dạy của Khoa Kinh tế đối ngoại được định hướng tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình giảng dạy và tài liệu tham khảo. Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại tập trung vào một số lĩnh vực cốt lõi như Quản trị chất lượng, Quản trị chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thẩm định và quản trị dự án đầu tư. 

Hơn thế nữa, định hướng của các đề tài nghiên cứu còn tập trung vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và hướng ra các nước trong khu vực và quốc tế. Hướng tới trở thành đối tác nghiên cứu tin cậy của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực Quản trị chất lượng, Quản trị chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thẩm định và quản trị dự án đầu tư. Chính định hướng này góp phần thúc đẩy việc tận dụng tối đa nguồn lực và khả năng của đội ngũ Khoa Kinh tế đối ngoại. Bên cạnh đó việc định hướng nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực trên sẽ hỗ trợ cho công tác giảng dạy của Khoa và vì vậy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.