Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam

 

Tầm nhìn đến năm 2035

Khoa Kinh tế đối ngoại sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách về kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

 

Mục tiêu trọng tâm đến 2025

- Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, năng lực nghiên cứu tốt đáp ứng yêu cầu của Trường đại học định hướng nghiên cứu.

- Phát triển các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với bối cảnh công nghệ mới. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt những yêu cầu của thời đại mới. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế phù hợp với định hướng nghiên cứu của khoa đã được Trường phê duyệt. Tăng cường công bố khoa học, đặc biệt là công bố quốc tế.

- Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong lĩnh vực Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế.