Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu

Sứ mạng
Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

Tầm nhìn
Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, đến năm 2020 trở thành:
 • Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.
 • Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

Giá trị cốt lõi

 • Chất lượng và hiệu quả;
 • Năng động và sáng tạo;
 • Hội nhập và phát triển;
 • Sức mạnh liên ngành.

Mục tiêu
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 • Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến bắt kịp với trình độ giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế; 
 • Thay đổi phương pháp giảng dạy và nghiên cứu phù hợp với xu thế giáo dục trong thời đại mới; 
 • Tạo môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên và các nhà nghiên cứu; 
 • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.