Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

Sứ mạng
Cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam

Tầm nhìn
Đến năm 2030, Khoa Kinh tế đối ngoại sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn tại Việt Nam và trong khu vực.

Mục tiêu đến năm 2020
  • Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu
  • Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến chất lượng cao để bắt kịp với trình độ giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế
  • Thay đổi phương pháp giảng dạy và nghiên cứu phù hợp với xu thế giáo dục trong thời đại mới
  • Tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên và nhà nghiên cứu
  • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học