Websites tìm kiếm cơ hội thực tập

Sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội thực tập tại hai websites sau:
  1. internship.edu.vn
  2. ybox.vn