Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số: 60310106

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Nội dung chương trình