Danh sách cảnh báo và đình chỉ học tập 2018 - 2019

Khoa Kinh tế đối ngoại chuyển thông tin đến sinh viên của Khoa về Quyết định và danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báođình chỉ học tập năm học 2018 - 2019.