Thông báo Kiến tập 2021 - 2022

Để tăng sự kết nối giữa lý luận với thực tiễn, nhà trường với xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên sớm tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, Khoa Kinh tế đối ngoại tổ chức hoạt động kiến tập cho sinh viên của khoa Kinh tế đối ngoại năm thứ ba nhằm mục đích:

Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp để bước đầu làm quen với nghề nghiệp tương lai;

Thực hành và nâng cao các kỹ năng chuyên môn đã được trang bị trong quá trình học tập tại nhà trường.

Chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động thực tập cuối khóa và công việc sau khi tốt nghiệp;

Rèn luyện các kỹ năng mềm, đặc biệt kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo. 

Thời gian kiến tập tại doanh nghiệp: 4 – 6 tuần.

- Khoa Kinh tế Đối ngoại hỗ trợ giấy giới thiệu.

- SV kiến tập tại đơn vị: từ 27/06/2022 - 05/08/2022

- SV hoàn thành BC kiến tập: 06/08/2022 - 14/08/2022

- SV nộp BC kiến tập cho GVHD: Trước 8.00 sáng 15/08/2022

Kế hoạch kiến tập

Quy định hình thức kiến tập

Mẫu nhận xét đánh giá của doanh nghiệp