Kế hoạch kiến tập Khóa 16 (Hè 2019)

  • Thời gian kiến tập tại doanh nghiệp: 4 – 6 tuần
  • Từ ngày 11/06/2019 đến 28/07/2019: Sinh viên có thể thực hiện kiến tập tại cơ sở
  • Từ 29/07/2019 đến 05/08/2019: Sinh viên hoàn thành và nộp báo cáo kiến tập. Sinh viên gửi Báo cáo kiến tập và Nhận xét của doanh nghiệp cho giảng viên hướng dẫn qua email trong ngày 05/08/2019
  • Từ 06/08/2019 đến 13/08/2019: Chấm báo cáo kiến tập và tổng kết điểm kiến tập
  • Ngày 13/08/2019: Giảng viên hướng dẫn nộp bảng điểm và bản mềm báo cáo định dạng pdf cho Khoa